LIDERISM SS2022 COLLECTION

𝗟𝗜𝗗𝗘𝗥𝗜𝗦𝗠 - 𝗔 𝗻𝗲𝘄 𝘁𝗵𝗲𝗼𝗿𝘆 𝗼𝗳 𝗺𝗮𝘀𝗰𝘂𝗹𝗶𝗻𝗶𝘁𝘆 (𝟮𝟬𝟮𝟮)
Những điều thú vị hơn nữa, được chúng tôi tìm thấy ở giữa những mập mờ, giữa trái và phải, giữa trắng và đen, và giữa nam và nữ. 

 
𝙒𝙝𝙚𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙨𝙪𝙣 𝙨𝙚𝙩𝙨 𝙞𝙣,
𝙛𝙡𝙤𝙬𝙚𝙧𝙨 𝙖𝙧𝙚 𝙞𝙣 𝙛𝙪𝙡𝙡 𝙗𝙡𝙤𝙤𝙢
𝙖𝙧𝙤𝙪𝙣𝙙 𝙩𝙝𝙚 𝙩𝙤𝙬𝙣,
𝙞𝙨 𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙣𝙘𝙤𝙪𝙣𝙩𝙚𝙧
𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙇𝙄𝘿𝙀𝙍𝙄𝙎𝙈.