CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Tất cả thông tin cá nhân của bạn khi cung cấp cho LIDER đều được LIDER đảm bảo việc bảo mật thông tin tối đa. 

Tuyệt đối không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho việc mua bán thông tin cá nhân cũng như không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng trên các kênh thứ ba khi chưa có sự đồng ý.